Põhikiri

Enn Soosaare sihtasutuse põhikiri

I Üldsätted

1.    Enn Soosaare sihtasutus (edaspidi sihtasutus) on eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud sihtasutuse vara valitsemiseks ja kasutamiseks, et saavutada käesolevas põhikirjas (edaspidi põhikiri) toodud eesmärgid.

2.    Sihtasutuse asukoht on Tallinn.

3.    Sihtasutusel on oma pangakonto, pitsat ja atribuutika.

4.    Sihtasutus juhindub oma tegevuses seadustest, õigusaktidest ja põhikirjast.

5.    Sihtasutuse aadress on: Narva mnt 25, 10120 TALLINN.

6.    Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

7.    Sihtasutuse majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

8.    Sihtasutus võib avada sihtotstarbelisi arvelduskontosid, millele annetatud raha/vara kasutamise tingimused ja kord kinnitatakase nõukogu poolt kokkuleppel annetajaga iga konto kohta eraldi.

9.    Sihtasutuse eesmärgiks on:
Jäädvustada ja arendada Eesti silmapaistva tõlkija, publitsisti, aktiivse ühiskonnategelase ja Tallinna Ülikooli audoktori, Tallinna aukodaniku teenetemärgi kavaleri, Eesti Vabariigi kultuuripreemia laureaadi ning Riigivapi 4. klassi ja Valgetähe 3. klassi ordeni kavaleri Enn Soosaare pärandit.
Selleks:
9.1.    Tunnustatakse silmapaistvaid tõlke- ja esseistika saavutusi läbi preemiate ja stipendiumite.
9.2.    Toetatakse läbi koolituste ja kursuste noorte andekate tõlkijate ja publitsistide juurdekasvu ning aidatakse kaasa erinevate väljaannete ja raamatute kirjastamisele ning trükkimisele.
9.3.    Rajatakse Enn Soosaare keskus, millest kujundatakse töö-, majutus-, koolitus- ja kokkusaamiskoht ühiskonna erinevatele huvigruppidele ning võimalused Enn Soosaare pärandi tutvustamiseks ja raamatukogu kasutamiseks.
9.4.    Algatatakse muid sihtasutuse eesmärgiga kooskõlas olevaid tegevusi.

II Sihtasutuse vara, vara üleandmise kord ning vara kasutamise ja käsutamise kord

10.    Sihtasutuse vara moodustub asutamisotsuse alusel sihtasutusele üle antud varast ja pärast asutamist asutaja või kolmandate isikute poolt sihtasutusele üle antud varast, samuti vahenditest, mis laekuvad sihtasutusele lepingute täitmisest või muul viisil nende tegevuse käigust, annetustest, dotatsioonidest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest ja laekumistest.

11.    Sihtasutusele vara üleandmiseks sõlmib sihtasutuse juhatus (edaspidi juhatus) toetuse andjaga (edaspidi toetaja) või annetajaga toetuse või annetuse üleandmise lepingu, kus fikseeritakse vara eraldaja, toetuse või annetuse andja seaduslikud nõudmised vara kasutamise otstarbe ja viisi kohta. Vara üleandjale esitatakse tema nõudmisel aruanne vara kasutamise kohta.

12.    Juhatus peab sihtasutusele üle antud vara, annetuste ja toetuste registrit. Toetuste registris fikseeritakse iga üleantava vara väärtus, toetuse ja/või annetuse summa eurodes selle tegeliku üleandmise hetkel. Sihtasutuse juhatus informeerib kõiki toetajaid toetuste kasutamisest.

13.    Sihtasutuse vara võib kasutada ja käsutada sihtasutuse eesmärkide täitmiseks. Varast väljamaksete tegemise otsustab nõukogu ja korraldab juhatus.

14.    Sihtasutuse lõpetamise korral jääb vara sihtasutuse asutajale.

III Sihtasutuse juhtimine

15.    Sihtasutuse juhtorganiteks on nõukogu ja juhatus.

Nõukogu
16.    Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.

17.    Nõukogu pädevuses on:
17.1. määrata ja kutsuda tagasi juhatuse liikmed ning kinnitada nende töötasustamise määrad, tingimused ja kord. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või juhatuse liikme võimetus juhtida sihtasutust. Nõukogu on kohustatud oma otsust motiveerima.
17.2. valida isikud, keda sihtasutus tunnustab ja premeerib rahaliselt;
17.3. anda juhatusele nõusolek vajalikeks tehinguteks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, sealhulgas:
17.3.1.    osalemiseks ja osaluse lõpetamiseks äriühingutes;
17.3.2.    kinnis- ja registrisse kantud vallasasjade käsutamiseks, võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks.
17.4. tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega;
17.5. kontrollida raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu ning sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale;
17.6. esindada sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega;
17.7. kinnitada juhatuse poolt esitatud raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne;
17.8. määrata audiitorite arv ja nimetada audiitorid;
17.9. algatada põhikirja muutmist ja esitada see asutajale heakskiitmiseks ning kinnitamiseks;
17.10. lõpetada kooskõlastatult asutaja senatiga sihtasutuse tegevus;
17.11. kehtestada sihtasutuse vahendite kasutamise ja toetuste eraldamise kord.

18.    Nõukogul on 8 (kaheksa) kuni 11 (üksteist) liiget. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, audiitor, nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik.

19.    Nõukogu liikmed asutamisel määratakse asutamisotsusega.

20.    Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on 4 aastat.

21.    Nõukogu liikmed on asutaja ja nõukogu töös osalema kutsutud institutsioonide poolt määratud isikud:
21.1. Neli nõukogu liiget määratakse asutaja poolt, üks nõukogu liige määratakse Kirjanike Liidu, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi, Kultuuriministeeriumi ja Tallinna Linnavalitsuse poolt;
21.2. Eelmisel majandusaastal sihtasutust enam toetanud füüsilised või juriidilised isikud võivad asutajale teha omapoolse ettepaneku ühe kuni kolme nõukogu liikme määramise kohta.

22.    Nõukogu liikmed määratakse põhikirja ps 21.1. nimetatud isikute poolt hiljemalt 1 kuu enne nõukogu liikmete volituste lõppemist. Asutaja ja punktis 21.1. nimetatud isik võib tema poolt määratud nõukogu liikme sõltumata põhjusest igal ajal nõukogust tagasi kutsuda.

23.    Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

24.    Nõukogu koosolekud (edaspidi koosolek) toimuvad mitte harvem kui kaks korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

25.    Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole nõukogu liikmetest, nende hulgas asutajat esindav nõukogu liige.

26.    Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või asutaja senat.

27.    Koosolekud protokollitakse.

28.    Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe hääl.

29.    Nõukogu võib teha otsuse nõukogu liikmeid kokku kutsumata kirjaliku hääletamise alusel. Kirjalikuks hääletamiseks loetakse nõukogu liikme omakäeliselt või digiallkirjastatud hääletusteadet. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on kõik nõukogu liikmed.

30.    Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

31.    Nõukogu liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse nõusoleku andmist tema ja sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks.

32.    Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Nõukogu liikmete tasustamine määratakse asutaja otsusega.

Juhatus
34.    Sihtasutuse juhatus juhib ja esindab sihtasutust.

35.    Juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget. Kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, siis valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe.

36.    Nõukogu sõlmib juhatuse esimehe ja liikmetega tähtajalised lepingud, milles fikseeritakse juhatuse liikme õigused ja kohustused ning tasu juhatuse liikme ülesannete täitmise eest. Juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu oma otsusega.

37.    Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest nõukogule.

38.    Juhatus esitab nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul aruande sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist.

39.    Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamist vastavalt  raamatupidamise seadusele.

40.    Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab kinnitamiseks nõukogule.

41.    Juhatus esitab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile audiitorite nimekirja.

42.    Juhatuse igal liikmel on õigus esindada sihtasutust kõigis seadusest tulenevates õigustoimingutes.

43.    Juhatuse liikmed määratakse asutamisel asutamisotsusega kaheks aastaks, edaspidi määratakse juhatuse liikmed nõukogu poolt kolmeks aastaks.

44.    Juhatus annab nõukogule juhtimise kohta vajalikku teavet ja esitab nõukogule oma tegevuse aastaaruande.

45.    Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.

IV Põhikirja muutmine

46.    Põhikirja võib muuta sihtasutuse asutaja. Põhikirja muutmisel järgitakse sihtasutuste seaduses sätestatut.

V Audiitor

47.    Audiitor määratakse nõukogu poolt igal aastal sihtasutuse majandustegevuse aruande auditeerimiseks.

48.    Audiitori volituste tähtaja määrab nõukogu.

49.    Audiitori kutsub tagasi nõukogu.

50.    Nõukogu võib audiitori määrata ka muude tehingute kontrollimiseks.

VI Lõpetamine. Likvideerimine. Ühinemine. Jagunemine

51.    Sihtasutuse lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

52.    Sihtasutuse asutaja võib sihtasutuse tegevuse lõpetada juhul, kui sihtasutuse tegevus ei vasta sihtasutuse eesmärgile.

53.    Sihtasutuse likvideerimisel lähevad sihtasutuse järelejäänud varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist asutajale.

54.    Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Enn Soosaare sihtasutuse põhikiri on kinnitatud sihtasutuse asutamisotsusega 01.11.2011. a.